Profesyonel Koçluk Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta hizmet veren Rehberimiz.com üzerinden seçmiş olduğunuz Koç (bundan sonra “Koç” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Rehebrimiz.com üzerinden hizmet satın alan (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar ve veri gizliliği taahhüdü altında koçluk hizmetine ilişkin bu sözleşmeyi serbest iradeleri dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2 – Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1.Hizmet Veren Koç’un;

 Adı, Soyadı:

Cep Telefonu:

E-posta:

2.2.Hizmet Alan Müşteri’nin;

Adı, Soyadı:

Cep Telefonu:

E-posta:

 • Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen mail adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
 • Taraflar, bildirimlerini elektronik posta,  cep telefonunu mesajı, WhatsApp vb. yöntemlerle de yapabilirler.

Madde 3- Hizmetin İçeriği, Koçluk Süreci, Görüşme Şekline İlişkin Esaslar

 • Sözleşme konusu iş; Rehberimiz.com sitesi üzerinden satın alınan Koçluk hizmetidir.
 • Koçluk, bir insanın kendini daha iyi tanımasına, kişisel farkındalıklarının artmasına, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış geliştirmesine, kendisi için belirlediği hedeflere erişmesine veya bir sorununu çözmesine destek olma sürecidir. Koçluk tavsiye verme, terapi ya da psikolojik danışmanlık değildir. Profesyonel çerçevede ilerleyen bir yol arkadaşlığıdır. Müşteri’nin hayatındaki belirli kişisel süreçleri veya iş yaşamındaki hedefleri ele alır. Koçluk hizmetinin anlamlı ya da başarılı olması için Müşteri’nin değişime hazır ve istekli olması, kendisini ortaya koyma iradesine sahip olması gereklidir. Koç, sadece belirlenmiş hedeflere değil, Müşteri’nin ilgili olduğu alanlarda onun gelişim sürecine katkı sağlamak üzerine de çalışır. Bu hizmetten kesin sonuç alınabileceği garanti edilememektedir. Müşteri’nin elde etmek istediği sonuç, kişisel faktörlerine göre farklılaşabileceği gibi, kendi çabası ve motivasyonuyla da doğrudan ilişkilidir.
 • Koçluk hizmeti görüşmelerinde “GİZLİLİK” esastır. Taraflar iş bu sözleşme süresince ve sözleşme yürürlüğü sona erse dahi süresiz olarak, iş bu sözleşmenin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, elektronik veya yazılı işlemler ile elde ettikleri bilgileri ve belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiçbir yerde paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda Müşteri, ihtiyaç halinde Koç’un görüşmelerde not tutmasına müsaade eder.
 • Koçluk hizmeti; internet/sanal ortam üzerinden yapılacaktır.
 • Asgari bir koçluk hizmeti süreci tavsiye edilen en az 8 görüşmedir. Müşteri ilk görüşmenin ardından rehberimiz.com üzerinden, Koçu ile devam etmek istediği sayıda randevu oluşturur. Her bir koçluk hizmeti görüşmesinin süresi, 60 dakikadır. Üçüncü çalışma sonrası Müşteri’nin ihtiyacına göre görüşme aralıklarının azaltıp arttırılabilmesinin takdiri Müşteri’ye aittir.
 •  Yapılan çalışmalarda süreklilik esastır. Müşteri belirlenen görüşme sayısına göre görüşmelere muntazam olarak devam etmekle sorumludur.
 • Görüşmeler haftalık, 15 günlük periyotlarda seçilen gün ve saatlerde gerçekleştirilir.  
 • Koçluk hizmeti görüşmesine habersiz ve mazeretsiz geç gelen/katılan Müşteri’nin görüşme sürecinde kalan süre kadar koçluk hizmetine devam edilir. Müşteri haber vermeden görüşmeye gelmezse/katılmazsa o görüşme yapılmış sayılır.
 • Müşteri’nin yapılan görüşmeler boyunca verdiği bilgilerin samimi ve doğru olduğu kabul edilir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda verilen bilgilerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir.
 • Daha sağlıklı ilerleme kaydedebilmek adına görüşmelerde üçüncü şahıslar bulundurulmaz.
 • Mücbir sebeplerin (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde idareden kaynaklanan benzeri diğer hallerde) bulunması halinde sözleşme süresi uzatılabilecek ve taraflar yeni bir görüşme planı oluşturabilecektir. Bunun dışında görüşme planında belirtilen gün, saat, yer ve usul değişiklikleri bir gün öncesinden bildirildikten ve taraflarca ortak mutabakat sağlandıktan sonra uygulanacaktır. Görüşme planındaki değişikliğe uyulmaması halinde 3.8. maddesi uygulanacaktır.

Madde 4- Bilgi Paylaşımı

 • Koç’un ulusal ve/veya uluslararası belgelendirme başvurusu için, koçluk yapan kişinin “Koçluk” hizmeti verdiği kişileri başvuru dosyasında iletişim bilgileriyle beraber liste halinde sunması gerekmektedir. Bu liste adı/soyadı, e-posta, telefon, koçluk hizmetinin süresi ve yeri, başlangıç-bitiş tarihleri gibi bilgileri içermektedir. Gerektiği takdirde belgelendirme kurumları liste içinden rastgele seçim yaparak ilgili koçluk hizmeti sürecinin teyidi için koçluk hizmeti alan kişiyle bağlantı kurabilir.
 • Müşteri bu bilgilerin paylaşılması ile ilgili olarak;
 • Evet, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul ediyorum,
 • Hayır, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul etmiyorum,  ifadelerinden seçtiği beyanı el yazısı ile 4.3. maddesinde belirtecektir.

Madde 5- Koçluk Hizmetinin Sonlandırılması/Fesih

 •  Koçluk hizmeti yukarıda belirtilen sürenin veya görüşme sayısının tamamlanması sonunda sona erer.
 • Tarafların uzlaşması halinde yeni görüşme sayısı belirlenerek devam kararı alınabilir.
 • Koç, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine vardığında koçluk hizmetini sonlandırma iradesine sahiptir.

Madde 6- Diğer hükümler:

 • Bu sözleşme yedi maddeden ibaret olup, Müşteri ve Koç tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra hizmetin satın alındığı tarihte sistem üzerinden koçluk sözleşmesin onaylanmasıyla devreye girer.
MÜŞTERİ KOÇ
(imza) (imza)